Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

F-1-139 “Sharq xalqlari adabiyoti tarixi va janrlari tipologiyasi”

09.03.2018, 16:03 Ilmiy loyihalar 3407

Loyiha ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot

T/r Ijrochining F.I.Sh. Tug‘ilgan sanasi Ilmiy darajasi, unvoni Loyihadagi ish hajmi (stavkasi)
1. Mannanov A. 22.12.1942 F.f.d. professor 0,5
2. Muhibova U. 13.11.1956 F.f.n.,dotsent 0.45
3 Muxtarov T. 22.03.1948 F.f.d. professor 0,25
4 Imomnazarov M. 06.02.1942 F.f.d. professor 0,25
5 Ziyamuhamedov J. 1.10.1976 F.f.n.,dotsent 0,25
6 Saidazimova U. 1.03.1974 F.f.n. 0,25
7 Ochilov O. 09.02.1985 Stajyor-tadqiqotchi 0,25
8 Orifjonova D 20.04.1979 operator 0,25
9 Saxiyev R. 21.12.1959 hisobchi 0,25
10 Xodjayeva R.U. 07.07.1941 F.f.d. professor 0,2
11 Xodjayeva T.A. 12.07.1939 F.f.n.,dotsent 0,2
12 Ziyavuddinova M. 17.08.1943 F.f.n. 0,2
13 Gulyamov I. 03.09.1987 tadqiqotchi 0,2
14 Turdiyev O. 21.10.1985 tadqiqotchi Jamoatchilik asosida
15 Qoraboyev S. 16.11.1987 tadqiqotchi Jamoatchilik asosida
16 Nasimova S. 06.03.1974 tadqiqotchi Jamoatchilik asosida
17 Muhiddinova D. 05.05.1980 tadqiqotchi Jamoatchilik asosida
18 Komilova Sh. 15.05.1979 Tadqiqotchi jam.asos.

 

Ilmiy tadqiqotning maqsad va vazifalari

Ilmiy-tadqiqot loyihasining asosiy maqsadi Sharq mamlakatlari adabiyotining qadimgi davrdan XX asrning ikkinchi yarmigacha bo‘lgan davri  tarixini hamda janrlari tipologiyasini amalga oshirish asosida ilk bor  o‘zbek tilida sharq xalqlari adabiyotining 2 jildlik tadqiqotini tayyorlash va nashr ettirishdan iborat.

Ilmiy-tadqiqot loyihasining asosiy maqsadi Sharq mamlakatlari adabiyotining qadimgi davrdan XX asrning ikkinchi yarmigacha bo‘lgan davri  tarixini hamda janrlari tipologiyasini amalga oshirish asosida ilk bor  o‘zbek tilida sharq xalqlari adabiyotining 2 jildlik tadqiqotini tayyorlash va nashr ettirishdan iborat. Sharq xalqlari adabiyoti tarixiy rivojlanishining turli davrlari adabiyoti bo‘yicha o‘zbek, rus va sharq tillarida oxirgi yillarda nashr etilgan kitoblar, monografiyalar, ilmiy maqolalar, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari asosida loyixa doirasida qo‘yilgan masalalar bo‘yicha sharq tilidagi manbalarni tarjima va taxlil qilish ishlari bilan shug‘ullanish, maqolalar nashr ettirish. Yil yakunida sharq xalqlari qadimiy va mumtoz davri adabiyoti va janrlari tipologiyasi bo‘yicha monografiyani tayyorlash va nashr ettirish maqsad qilib qo‘yilgan.

 

Loyiha bo‘yicha olingan natijalar

T/r Nashr turi Nashr mavzusi Nashr mualliflari Nashr etilgan vaqti Qaerda nashr etilgan Hajmi
1 Monografiya Бхакти адабиёти Муҳибова У. 2012 Тошкент 8 б.т.
    Мамлуклар даври араб адабиёти (XII-XV асрлар) Ходжаева Р.У

 

2013 ТДШИ. Тошкент. 8 б.т.
    Мумтоз форс шеърияти Имомназаров М. 2013 ТДШИ 19.5б.т.
    Арабский фольклор Мухтаров Т.А. 2013

 

ТДШИ 6 б.т.
    Хитой фольклори Очилов О. 2013

 

ТДШИ. 7 б.т.
    Араб адабиёти (ўрта асрлар). М.Зиявутдинова 2014 ТДШИ. Тошкент 10 б.т.
    Турк адабиёти.

 

Алимбеков А. 2014. ТДШИ. Тошкент 5,5б,т
    Корейс адабиёти (ўрта асрлар). Саидазимова У. 2014 ТДШИ.

Тошкент

10 б.т.
    Xaybar adabiy maktabi va Amir Hamza Shinvoriy ijodi. Қорабоев Сардор 2014 ТДШИ Тошкент 8 б.т.
    Мумтоз форс адабиёти поэтикаси ва жанрлар типологияси М.Имомназаров 2015 Тошкент: ТДШИ 14 б.т.
    Араб шеърияти Р.Ходжаева 2015 Тошкент: ТДШИ 6.25 б.т.
    Из истори газели урду (инглиз тилида) Т.Ходжаева 2015 Тошкент: ТДШИ 4.5 б.т.
    ХХ аср Эрон романчилиги С.Сотиболдиева 2015 Тошкент: Мерос нашриёти 12.5 б.т.
    Бадиий тафаккур такомили Д.Муҳиддинова 2015 Тошкент: ТДШИ 14 б.т.
    Замонавий Корейс насри тараққиёти У.Саидазимова 2015 Тошкент: ТДШИ 9 б.т.
    Қувайт адибалари ижоди Ш.Аҳмедова 2015 Тошкент: ТДШИ 10 б.т.
    Хозирги замон эрон ҳикоянавислиги О.Турдиева 2015 Тошкент: Шарқ нашриёти 13 б.т.
    Генезис жанра рассказа в литературе Индии Ходжаева Т.А. 2016 Тошкент  
    Араб адабиёти Ходжаева Р. У
Акбарова М

Зиявуддинова М

Мухтаров Т

Мухиддинова Д

Ахмедова Ш

Сулаймонова Ҳ

2016 Т.: ТДШИ 714 бет
    Афғонистон адабиёти Маннонов А

Иномхўжаев Р

2016 Т.: ТДШИ 221 бет
    Форс адабиёти Имомназаров М

Сотиболдиева С

Турдиева О

2016 Т.: ТДШИ 503 бет
    Ҳиндистон халқлари адабиёти Ходжаева Т.А.

Мухибова У

2016 Т.: ТДШИ 700 бет
    Корейс адабиёти Саидазимова У 2016 Т.: ТДШИ 248 бет
    Хитой адабиёти Зиямухаммедов Ж Насимова С

Комилова Ш

Очилов О

2016 Т.: ТДШИ 340 бет
    Турк адабиёти Алимбеков А

Аминова Л

2016 Т.: ТДШИ 280 бет
    Қадимги шарқ адабиёти Имомназаров М Мухибова У Зиямухаммедов Ж 2016 Т.: ТДШИ 250 бет
    Мум араб адабиёти поэтикаси ва жанрлар типологияси Ходжаева Р 2015 Т.: ТДШИ 8 табоқ
2 Darslik          
3 O‘quv qo‘llanma “Классик корейс насри”  хрестоматияси Саидазимова У. 2013  Тошкент  
    Панжоб
адабиёти
Ходжаева Т.А. 2014 ТДШИ. Тошкент 5,75
    Замонавий Сурия адабиёти Акбарова М. Мухидинова Д.      
    Қадимги ва ўрта аср Хитой адабиёти тарихи (жанрлар типологияси) Зиямуҳамедов Ж      
      Хитой драматургияси Комилова Ш.      
    Арабская драматургия Саидова Н.      
    Япон адабиёти Гулямов И.      
    Теоретические проблемы специальности Ходжева Т.А. 2016 Тошкент 7 б.т.
3.1 Maqolalar to‘plami Шарқ халқлари фольклори масалалари Грант аъзолари 2012 Тошкент 5 б.т.
4

.

Ilmiy maqolalar

shu jumladan:

         
4.1 Xorijiy nashrlarda          
    Ўзбекистонда бҳакти адабиётининг ўрганилиши У.Муҳибова 2015  “Ажкал” ойлик адабий журнал, № 7, Деҳли Б.

35

    Мирнинг ижодий камолоти У.Муҳибова 2015 Жамия миллийа университети илмий журнали. -Деҳли Б. 163-168.

 

    Ўзбекистонда бҳакти адабиёти У.Муҳибова 2015 “Магхар” – Деҳли университети журнали. -Деҳли, Б. 55-58.
    Modernism aesthetics in modern Iranian short story. Турдиева О. 2016 Sociosphera 51-55-бетлар
    Хинди аор узбек мэ анувад ки самасйаэн (Ҳинди ва ўзбек тилларида таржима масалалари) Мухибова У.У. 2016  

Москва-Дели. 2016

5 бет
    Развитие национальной новеллистики в контексте современного мирового литературного процесса Муҳиддинова Д.З.

 

2016 Ал-Азхар. Миср ал-Азхар универститети журнали 20 бет
4.2 Maxalliy nashrlarda Замонавий шарқ адабиётининг мумтоз илдизлари Имомназаров М. 2012

 

 

 

Тошкент

Шарқ мамлакатлари адабиёти: ривожланиш тамойиллари, жанр ва услуб масалалари.                                                                  Республика илмий анжумани тўплами

4 бет.
    Малукдас ва унинг бхакти ғоялари Муҳибова У. 2012

 

 

 

Тошкент

Шарқ мамлакатлари адабиёти: ривожланиш тамойиллари, жанр ва услуб масалалари.                                                                  Республика илмий анжумани тўплами

4 бет

 

 

    Ҳинд фольклор анъаналари Муҳибова У. 2012

 

Шарқ халқлари фольклори масалалари 6 бет
    Лю Шиенинг “Адабий маҳорат” асари ҳақида Очилов О. 2012 Тошкент

Шарқ мамлакатлари адабиёти: ривожланиш тамойиллари, жанр ва услуб масалалари.                                                                  Республика илмий анжумани тўплами

8 бет
    Асотир, афсона, достон Имомназа-ров М. 2012

 

Шарқ халқлари фольклори масалалари  
    Замонавий шарқ адабиётининг мумтоз илдизлари Имомназа-ров М. 2012 Тошкент

Шарқ мамлакатлари адабиёти: ривожланиш тамойиллари, жанр ва услуб масалалари.                                                                  Республика илмий анжумани тўплами

5 бет
    Сказочная фантастика в арабской сказке Мухтаров Т. 2012

 

Шарқ халқлари фольклори масалалари 8 бет
    Ўрта аср корейс шеъриятидан намуналари Саидазимова У.   “Korean foundation” 8 бет
    Хитой халқ (фольклор) қўшиқларининг  умумий таснифи Очилов О. 2012

 

Шарқ халқлари фольклори масалалари  
    Периодизация арабской средневековой литературы Мухтаров Т.А. 2013 Тошкент

“Шарқ халқлари адабиётини даврлаштириш масалалари” илмий-амалий анжуман материаллари

3 бет
     “Бадиий тасвир устаси” Алимбеков А. 2013 Оташ кечаси романига сўз боши 11 бет
    Эзгуликка бошловчи олтун ёруқ Алимбеков А. 2013 Ўзбекистон адабиёти ва санъати 24 май сони 2-бет
    Туркиялик шогирд Алимбеков А. 2013 Ёшлик журнали №3 3 бет
    Улгайиш Алимбеков А. 2013 Гулистон журнали Июль сони 2 бет
    Афғон адабиётини

даврлаштириш масаласи

Маннонов А.М. 2013 Тошкент «Шарқ халқлари адабиётида даврлаштириш масалалар»  илмий-амалий анжуман материаллари 10

бет

    Ҳинди адабиётини даврлаштириш масаласига

айрим қарашлар

Муҳибова У. 2013

 

Тошкент «Шарқ халқлари адабиётида даврлаштириш масалалар»  илмий-амалий анжуман материаллари 5 бет

 

 

    Ўрта аср корейс адабиётини даврлаштириш муаммолари Саидазимова У. 2013 Тошкент «Шарқ халқлари адабиётида даврлаштириш масалалар»  илмий-амалий анжуман материаллари 7 бет
    О принципах периодизации

классической восточной литературы

 

Имомназаров М. 2013 Тошкент «Шарқ халқлари адабиётида даврлаштириш масалалар»  илмий-амалий анжуман материаллари 6 бет
    Махмуд ибн Умар аз-Замахшарийнинг аруз илмига оид асари Зиявуддинова М. 2014 Шарқ машъали журнали.2014 № 2 3 бет
    Хиндистон инглиззабон адабиётда янги тенденциялар Ходжаева Т.А. 2014 Шарқшунослик2014, №1 7 бет
    Муҳаммадризо Байрамий ҳикоячилиги ҳақида Турдиева О.З. 2014 Илм сарчашмалари.  82014 4 бет
    60-70 йиллар хинди адабиётида ҳикоянавислик Ходжаева Т.А. 2014 Шарқ машъали 2014, №1  
    Ҳинди адабиётида неореализм, декаденлик ва авангардизм оиқмлари Ходжаева Т.А. 2014 Шарқшунослик2014, №2  
    Мамлуклар даври маданиятида туркий тил ва адабиёт Ходжаева Р.У. 2014 Шарқ машъали журнали.2014 № 2 9 бет
    “Янги ҳикоя” ва унинг замонавий шакллари Ходжаева Т.А. 2013 (2014 йилда нашр этилди) Шарқ машъали. журнали 2013 2-сон 2-7 бет
    Ўрта аср новелласининг шаклланиши. Зиямуҳамедов Ж. 2015 Шарқшунослик. Илмий журнал. Тошкент. Б.

23-31

    Ян Кви Жа замонавий новелла устаси сифатида Сайдазимова У.Т. 2016 Тошкент: Корейсшуносларнинг  1-сон тўплами.

Тошкент,

 
    Афсонанинг бадиий талқини Мухиддинова Д.З. 2016 Тошкент: Шарқ юлдузи 6 бет
    Барнободлик адиблар Иномхўжаев Р. 2016 Тошкент: ТДШИ. Шарқшунослар анжумани. Тошкент Б. 3-8
    Ҳозирги замон эрон ҳикоячилигида мавзулар кўлами Турдиева О. 2016 Самарқанд: Самарқанд давлат чет тиллари институтининг илмий журнали  
    Ҳозирги замон форс ҳикоянавислигида янги бадиий-услубий ўзгаришлар Турдиева О. 2016 Андижон Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон давлат университетининг илмий хабарномаси  
    Философия жизни и смерти в рассказе современной иранской писательницы Важихэ Али Акбари Самани Турдиева О. 2016 Тошкент: “Ўзбекистонда хорижий тиллар” электрон журнал  
    Араб ва ўзбек замонавий ҳикоянавислигида магик реализм унсурлари Муҳиддинова Д.З. 2016

 

 

 

 

СамДУ илмий тадқиқотлар ахборотномаси

 

12 бет
    Замонавий ўзбек ва араб ҳикоянавислигида янгиланиш тамойиллари Муҳиддинова Д.З.

 

2016 ЎзМУ хабарлари

 

11 бет
    Замонавий араб ҳикоянавислигида психологик реализм. Муҳиддинова Д.З.

 

2016 БухДУ илмий ахбороти

 

12 бет
    Замонавий араб ҳикоянавислигида “поезд” рамзининг

бадиий талқини

Муҳиддинова Д.З.

 

 

2016 Шарқшунослик

№2.

10 бет
    Ҳинд эпосларининг кейинги давр миллий адабиётларига ва қўшни халқлар адабиётига таъсири Мухибова У.У. 2016 Шарқ машъали 2016 №2  
    К пробеме изученности жанра рассказа хинди Ходжаева Т.А 2016 Шарқ машъали 2016 №2 8 бет
    Просветительство и рассказ хинди Ходжаева Т.А 2016 Шарқ машъал и 2015 №3-4 7 бет
    Арабская городская литература (9-12вв) Саидова Н.

Мухтаров Т.

2016 ТИУ 8 бет
    Восточные мотивы в западной литературе 17-19 веков Саидова Н.

 

2016 Шарқ машъали 2015 №3-4 7 бет
5 Anjumanlar tezislari shu jumladan:          
5.1 Xalqaro anjumanlarda          
    Отражение традиций малой прозы на примере раннего творчества Шэнь Цунвэна Насимова С. 2014 Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Халқаро анжуман материаллари. Т., 5 бет
    Жўрж Салим ва Омон Мухтор асарларида Қуръоний иқтибослар ва ривоятлар образларининг талқини Муҳиддинова Д. 2014 Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Халқаро анжуман материаллари. Т., 5 бет
    Иранский рассказ на современном этапе развития Турдиева О.З. 2014.  Actual problem of the theory and practice of philological researches Material of the IV International scientific conference on March, 2014 Prague 4 бет
    Замонавий форс ҳикояларида эпик анъаналарнинг акс этиши Турдиева О.З. 2014 Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Халқаро анжуман материаллари. Т., 2014 3 бет
    Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Илмий тўпламга Сўзбоши Маннанов А. 2014 Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Халқаро анжуман материаллари. Т., 2014 1 бет
    “Махабхарата” ва “Андхра махабхарата”: миллий талыин масалалари Муҳибова У. 2014 Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Халқаро анжуман материаллари. Т., 2014 3 бет
    Гётенинг “Жаҳон адабиёти” концепциясида  араб адабиётининг ўрни Ходжаева Р.У. 2014 Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Халқаро анжуман материаллари. Т., 2014 6 бет
    Алишер Навоий ва “Хамсачилик” анъаналари Имомназаров М. 2014 Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Халқаро анжуман материаллари. Т., 2014 4 бет
    Қасида жанрида эпик элементлар Зиявуддинова М. 2014 Ўзбек ва шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари. Халқаро анжуман материаллари. Т., 3 бет
    Тюркский элемент в культуре Мамлюкского Египта

 

Р.У.Ходжаева 2015 Источниковедение и историография стран Азии и Африки. ХХVIII Международная конференция.Санкт- Петербург С.

421-422.

    К проблеме модефикации современного рассказа хинди Т.А. Ходжаева 2015 Источниковедение и историография стран Азии и Африки. ХХVIII Международная конференция.Санкт- Петербург С. 421
    Жанр “Очень короткого рассказа” Д.З. Муҳиддинова 2015 Источниковедение и историография стран Азии и Африки. ХХVIII Международная конференция.Санкт- Петербург С. 409
    Модернистские тенденции в творчестве Розии Туджар О.Турдиева 2015 Источниковедение и историография стран Азии и Африки. ХХVIII Международная конференция.Санкт- Петербург С. 419
    Хитой романчилигининг дурдона асарлари Зиямуҳамедов Ж. 2015 Буюк ипак йўлида умуминсоний ва миллий қадриятлар: тил, таълим ва маданият (Халқаро илмий амалий анжуман материаллари) Самарқанд-Шанхай Б. 129-132
    Драматургия Китая последной четверти. Комилова Ш. 2015 Источниковедение и историография стран Азии и Африки. ХХVIII Международная конференция.Санкт- Петербург С.

406-407

    “Типология корейской средневековой повествовательной прозы “сосоль” (опыт сравнительно-типологического анализа) Сайдазимова У. Т. 2015 Intеrnational Confеrеncе on Comparativе Folklorе.

Kazakstan.

С. 29-33
    Первые узбекские рассказы, переведенные на корейский язык. Сайдазимова У.Т. 2016. Қозоғистон Халкаро конференция материал-лари. Алмата, 8 бет

 

    Роль Бабуридов в развитии летератури бхакти Мухибова У.У. 2016 Халкаро конференция  
  Respublika miqyosidagi anjumanda          
  Anjuman materiallari to‘plami Шарқ мамлакатлари адабиёти: ривожланиш тамойиллари, жанр ва услуб масалалари Муҳибова муҳаррирлиги остида 2012 Тошкент

Elite print босмахонаси

140 бет
    Ҳинд гўпилари Муҳибова У. 2013

 

Тошкент

 

 

 

3.5 бет

 

 

    К проблеме влияния в узбекско-индийских литературных связях Ходжаева Т.А. 2014 Бадиий таржима ва адабий алоқалар. Респ илмий анжуман материаллари. Самарканд, 3 бет
    Опыт сопоставления русских, персидских, арабских и японских пословиц Гулямов И.Р. 2014 Ўзбек шарқшуносли-ги: бугуни ва эртаси. №5. Т., 2014 6 бет
    Даду Даялнинг бхакти ғоялари Муҳибова У. 2014 Ўзбек шарқшуносли-ги: бугуни ва эртаси. №5. Т., 2014 4 бет

 

 

    Замонавий араб ҳикоянавислигида адабий таъсир омиллари Муҳиддинова Д. 2014 Бадиий таржима ва адабий алоқалар. Респ илмий анжуман материаллари. Самарканд, 2014 4 бет
    Насиба Арида ҳақида илк маълумот Зиявуддинова М. 2014 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Т., 2014 3 бет
    Маҳмуд Тарзий шеъриятининг жанрлар

типологияси

Иномхўжаев Р. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар

типологияси

(Республика миқиёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари). ТДШИ

100-106-бетл

ар

    Буюк кашфиётлар ўрганилмоқда А.Маннонов 2015 Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2015 йил 1 январь сони Б.3
    Игна билан қудуқ казиб… А.Маннонов 2015 Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2015 йил 15 май сони Б.2
    Сўз боши А.Маннонов 2015 Ўзбек шарқшуносги: бугуни ва эртасим. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент Б.3-4
    Жоҳилия даврида оғзаки насрий ижоднинг турлари. Ходжаева Р.У 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси

(Республика миқиёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари). ТДШИ

Б.

10-21.

    Бҳакти адабиётининг жанрлар тизими. Мухибова У.У 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси

(Республика миқиёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари). ТДШИ

Б.

30-35

    Рассказ хинди последней четверти ХХ века. Т.А. Ходжаева 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси мавзуидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. Б. 195203.
    Шафиқа Ёрқиннинг ватан мавзусига бағишланган шеърларида жанр ва мазмун уйғунлиги Иномхўжаев Р., Назарова А. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси

(Республика миқиёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари). ТДШИ

106-111-бетлар
    “Замонавий корейс адабиёти шаклланишида Чо Мёнхи ижодининг тутган ўрни. Сайдазимова У. Т. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси мавзуидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. Б.

161-168

    Тан сулоласи даврида новелла жанрининг такомиллашуви Зиямуҳамедов Ж. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси (Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари) ТДШИ Б. 84-95.
    Традиционализм и фольклористика в произведениях Цзя Пинва о горах Шанчжоу. Насимова С. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси (Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари) ТДШИ С.

130-140

    Художественные особенности творчества Цань Сюэ. Насимова С.

Гордейкин Н.

2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси (Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари) ТДШИ С.

140-149

    Замонавий араб адабиётида ҳикоя жанрининг типлари Муҳиддинова Д.З. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси (Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари) ТДШИ Б.

35-43

    Валид Ихлосийнинг “Гулнинг рақси” ҳикоясида анъана ва новаторлик. Муҳиддинова Д.З.

Джалилова Г.

2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси (Республика миқёсидаги илмий-амалий

анжуман материаллари) ТДШИ

Б.

149-153

    Ўрта асрлар хитой драматургияси жанрлар тизими. Комилова Ш. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси (Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари) ТДШИ Б.

47-51

    Форс адабиётида болалар мавзусидаги ҳикояларнинг жанр хусусиятлари. Турдиева О. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси (Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари) ТДШИ Б.

181-186

    Пу Сунглинг сеҳрли новеллаларининг бадиияти. Зиямуҳамедов Ж. 2015 Хитойшунослик факультетининг биринчи илмий-амалий конференцияси материаллари. –Тошкент Б. 151-157
    Фотима Юсуф Али ҳикояларида асосий қаҳрамон – аёл образининг мазмуни ва моҳимяти. Ахмедова Ш. 2015 Ўзбек шарқшуносги: бугуни ва эртасим. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент Б.

163-169.

    Муҳаммад Козим Мазинонийнинг “Шоҳи би шин” тарихий-биографик романида хронотоп масаласи. Сотиболдиева С. 2015 Ўзбек шарқшуносги: бугуни ва эртасим. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент. Б.

157-163

 

    Традиции реализма в повести Юсуфа Мухамайди “Хрип мёртвых”. Саидова Н. 2015 Шарқ халқлари адабиёти жанрлар типологияси мавзуидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. Б.

168-172

    Модификации современного рассказа хинди. Т.А. Ходжаева 2015 Ўзбек шарқшуносги: бугуни ва эртасим. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент. Б.

145-153

    Маҳмуд Тарзий ижодида саёҳатнома жанри. Иномхўжаев Р. 2015 Ўзбек шарқшуносги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент. Б.

137-145.

    “Ҳозирги замон корейс романи ривожланишининг ижтимоий-сиёсий ва маданий асослари” Сайдазимова У. Т 2015 Ёш шарқшуносларнинг академик Убайдулло Каримов номидаги XII илмий-амалий конференцияси тезислари.

Тошкент

Б.

118-122

    Малала Юсуфзай ф.ф.д.

Маннанов А.

2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 56-57 бетлар
    Лакшми Бай ф.ф.д.

Мухибова У.У.

2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 52-53 бетлар
    Мирабаи ф.ф.д.

Муҳибова У.У.

2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 46-47 бетлар
    Абу Ала ал-Маарий ижодида фалсафий-лирик жанрнинг такомиллашуви ф.ф.д.

Ходжаева Р.У

2016 “Шарқшунос-лик: бугуни ва эртаси” илмий тўплами. Т.: ТДШИ  
    Ватандошимиз – шоир Коҳий Кобулий. ф.ф.д.

Иномхўжаев Р.

2016 “Шарқшунос-лик: бугуни ва эртаси” илмий тўплами. Т.: ТДШИ 6 бет
    Афғон шоираси Ойша Дурроний ф.ф.д. Иномхўжаев Р. 2016 “Шарқшунос-лик: бугуни ва эртаси” илмий тўплами. Т.: ТДШИ 6 бет
    Амрита Притам ф.ф.н. Ходжаева Т.А. 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 48-51 бетлар
    Сяо Хонг ф.ф.н. Зиямухамедов Ж. 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 70-72 бетлар
    Паоло Коэлонинг “Вероника ўлишга қарор қилади” романи ҳақида мулоҳазалар ф.ф.н. Сотиболдиева С 2016 “Шарқшунос-лик: бугуни ва эртаси” илмий тўплами. Т.: ТДШИ 6 бет
    Симин Донешварнинг ҳаёт ва ижод йўли ф.ф.н. Сотиболдиева С 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 33-36 бетлар
    Чхунхян ҳақида қисса” ўрта аср корейс қиссасининг энг сара намунаси сифатида ф.ф.н. Сайдазимова У. 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 59-62 бетлар
    Кувайт  адибаси  Лайло ал –Усмон КИХИ ф.ф.н. Аҳмедова Ш.И. 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 18-21- бетлар
    Кувайт адибаси Сурайё ал- Бақсамий КИХИ ф.ф.н. Аҳмедова Ш.И. 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 22-26 бетлар
    Дин Лин ижоди КИХИ Насимова С. 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 67-69

бетлар

    Сяо Хонг Тадқиқотчи  Комилова Ш. 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 70-72

бетлар

    Люй Бичэн Тадқиқотчи  Комилова Ш. 2016 “Аёл ва замон” тўплам. Т.: ТДШИ 73-75

бетлар

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors: