Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

 • UZRUEN
 • uzbekistan flag uzbekistan emblem

F-1-140 “Sharq falsafasining axloqiy qadriyatlari va ularning O‘zbekiston ma’naviy hayotidagi o‘rni (qo‘lyozmalar tarjimasi va tahlili asosida)”

09.03.2018, 16:09 Ilmiy loyihalar 3466

 Loyiha ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot

T/r Ijrochining F.I.Sh. Tug‘ilgan sanasi Ilmiy darajasi, unvoni Loyihadagi ish hajmi (stavkasi)
1. Po‘latova D. A. 04.07.1957 Falsafa fanlari nomzodi, dotsent 0.5
2. Qodirov M. M. 15.01.1939 Falsafa fanlari nomzodi, dotsent 0.5
3. Abduhalimov A. A. 15.02.1984   0.4
4. Sulaymonov J. B. 24.12.31982   0.4
5. Rasulova N. M. 03.11.1984   0.2
6. Zaripov M. 15.10.1983   0.5
7. Ismatullayeva N. R. 19.07.1985   0.3
8. Nuritdinov M.N. 20.03.1949 Falsafa fanlari doktori 0,5
9. Fayzixodjayeva D.E. 11.06.1956 Falsafa fanlari nomzodi, dotsent 0,25
10. Shokirova N. 18.07.1988 magistrant 0,5
11. Shukurxodjaev M. 19.08.1991 o‘qituvchi 0,5
12. Sulaymonov J. 24.12. 1982 o‘qituvchi 0,25
13. Raxmonov A. 07.03.1988 o‘qituvchi 0,25
14. To‘raev L. 10.04.1986 xodim 0,25
15. Xolboyeva R. 30.11.1987 xodim 0,25
16. Xadjiyev N.A. 12.04.1990 talaba 0,5
17. Xadjiyev N.A. 20.04.1994 talaba 0,5
18. Saidov S. 29.10.1991 magistrant jam.asos.
19. Pulatova S.A. 3.10.1961 tarix fanlari nomzodi, dotsent jam.asos.
20. Narimonov Q. 23.05.1990 o‘qituvchi jam.asos.
21. Qosimova Z. 2.07.1990 magistr jam.asos.
22. Bekmuratov I.N. 9. 05. 1966 s.f.n. jam.asos.

 

Ilmiy tadqiqotning maqsad va vazifalari

1.Muammoning

nazariy ( axloqiy qadriyatlar tushunchasi, axloq falsafasining mohiyati);

mafkuraviy (sharq falsafasidagi axloqiy qadriyatlarning  inson dunyoqarashi

shakllanishida tutgan o‘rni va ahamiyati);

ijtimoiy (globallashuv sharoitida Sharq falsafasidagi axloqiy qadriyatlarning  insonni jamiyatdagi sotsiomadaniy faoliyatini tashkil etishdagi o‘rni va ahamiyati)ni o‘rganib chiqish.

 1. Sharq falsafasi mutafakkirlarining axloqiy qarashlariga doir ilmiy ma’lumotlar, manbalar va qo‘lyozmalar monitoringini shakllantirish.
 2. Miskavayxning “Taxzibul axloq” asarining 1-qismini o‘zbek tiliga tarjima qilish.
 3. 2012 yil 19 noyabrda“Sharq falsafasi va O‘zbekistonda ijtimoiy tafakkur rivoji” mavzusida Respublika ilmiy–amaliy konferensiyasini tayyorlash va o‘tkazish, uning materiallari asosida ilmiy to‘plam nashr etish.
 4. Nasriddin Tusiyning “Axloqi Nosiriy” asarini forschadan o‘zbek tiliga tarjima ishlarini tahlil etish va qayta ishlab chiqish.Asarning 1-qismini nashr etish.
 5. Miskavayxning “Taxzibul axloq” asarining 2-qismini arab tilidan o‘zbek tiliga tarjima ishlarini tahlil etish va qayta ishlab chiqish hamda nashr etish.
 6. Konfusiyning “Lun yuy”asarini xitoy tilidan o‘zbek tiliga tarjima ishlarini tahlil etish, qayta ishlab chiqish. Asarni nashr etish.
 7. 8. Nasriddin Tusiyning “Axloqi Nosiriy” asarini forschadan o‘zbek tiliga tarjima ishlarini tahlil etish va qayta ishlab chiqish.Asarning 1-qismini nashr etish.
 8. 9. To‘plangan va tarjima qilingan yangi materiallar asosida “Yaqin va O‘rta Sharq xalqlari ijtimoiy va falsafiy fikrlari (VIII-XVIII  asrlar)” mavzusida “Falsafa tarixi” magistratura mutaxassisligi uchun o‘quv qo‘llanma
 9. “Abu Zayd Abdurahmon Ibn Xaldun falsafiy qarashlarida axloq masalalari” mavzusida ilmiy risola tayyorlash.
 10. “Abduxoliq G‘ijduvoniyning irfoniy qarashlarida axloqiy masalalar” mavzusida ilmiy risola tayyorlash.
 11. ToshDShI qoshidagi Sharq qo‘lyozmalar Markazi fondida saqlanayotgan Jaloliddin Davvoniyning fors tilidagi “Axloqi Jaloliy” asaridan  nusxa olish va uni o‘zbek tiliga tarjima qilish  hamda  sharhlash ishlarini olib borish.
 12. 13. “Filosofiya Maverannaxra XVI-XVII vekov ” monografiyasini nashr etish.
 13. 14. “O‘rta asrlar Sharq falsafiy tafakkuri tarixidan” monografiyasini nashr etish.
 14. “Ibn Miskavayhning va uning “Umri boqiy hikmat” asari” monografiyasini nashrga topshirish.
 15. 16. “Iz istorii stanovleniya nauk na musulmanskom Vostoke” monografiyasini nashrga topshirish.
 16. 17. «Jaloliddin Davoniyning “Axloqi Jaloliy” asari: tarjima va tahlil» -monografiyasini nashr etish.
 17. «Alisher Navoiy asarlaridagi axloq falsafasiga oid  hikmatlar» – to‘plamini  nashr etish.
 18. Sharq falsafasidagi axloqiy qadriyatlarga oid nazariy va empirik  manbalarni umumlashtirish asosida «Markaziy Osiyo, Yaqin va O‘rta Sharq falsafiy-axloqiy qadriyatlari: genezisi, xususiyatlari, jahon silizatsiyasi taraqqiyotidagi o‘rni»  mavzusidagi monografiyasini  nashr etish.
 19. «Upanishadlardagi ezgulik g‘oyasining konseptual asoslari» mavzusidagi monografik tadqiqot natijalarini nashr etish.
 20. 21. Ibn Muqaffaning “Al-Adab al-Kabir” asarining falsafiy-germenevtik talqini» mavzusidagi monografiyani nashr etish.
 21. «Ali Qushchi tabiiy-ilmiy qarashlarining falsafiy tahlili» mavzusidagi monografiyani nashr etish.
 22. «Sharq falsafasidagi axloqiy qadriyatlar va ma’naviy-madaniy taraqqiyot» ilmiy to‘plamni nashrga tayyorlash.
 23. Tadqiqot natijalarini OAK tomonidan e’tirof etilgan jurnallarda; respublika, xalqaro miqyosdagi ilmiy konferensiya to‘plamlarida nashr etish, aprobatsiyadan o‘tkazish.
 24. Olib borilgan tadqiqot ishlarining yakuniy hisobotini tayyorlash.

 

Loyiha bo‘yicha olingan natijalar

T/r Nashr turi Nashr mavzusi Nashr mualliflari Nashr etilgan vaqti Qaerda nashr etilgan Hajmi
1. Monografiya Мискавайхнинг “Тахзибул ахлоқ” асарининг 1-қисми Расулова Н. М.

 

2012 Тошкент: JAHON PRINT  
    “Насриддин Тусийнинг  “Ахлоқи Носирий”  асари ва унинг таҳлили” 1-қисм. Қодиров М. 2013 Тошкент: JAHON PRINT 6 б.т.
    “Ибн Мискавайҳнинг ахлоқий қарашлари (“Таҳзиб-ул -ахлоқ” ва “Ал-Ҳикмат ал-холида” асарлари асосида)  2-қисм. Пўлатова Д.А., Сулаймонов Ж.Б, Абдуҳалимов А.А. 2013 Тошкент: JAHON PRINT 6

б.т.

    Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий” асари  ва унинг таҳлили.  Иккинчи қисм. М.Қодиров 2014 Тошкент 10 б.т.
     Абу Зайд Абдураҳмон  Ибн Халдун фалсафий қарашларида ахлоқ масалалари Пулатова Д.А., Сулаймонов Ж.Б. 2014 Тошкент 4 б.т.
    Абдухолиқ Ғиждувонийнинг ирфоний қарашларида  ахлоқий масалалар. Пулатова Д.А., Абдуҳалимов А.А. 2014 Тошкент 3 б.т.
    Философия Мавераннахра XVI-XVII веков Нуритдинов   М.Н. 2015 Т. ТДШИ 22,5  б.т.
    Ўрта асрлар Шарқ фалсафий тафаккури тарихидан Нуритдинов   М.Н. 2015 Т. ТДШИ 17,5 б.т.
    Из истории становления наук на мусульманском Востоке Нуритдинов   М.Н. 2015 Т. ТДШИ 10  б.т.
    Ибн Мискавайх ва унинг “Умри боқий ҳикмат” асари Нуритдинов   М.Н. 2015 Т. ТДШИ 5  б.т.
    «Жалолиддин Давонийнинг “Ахлоқи Жалолий” асари: таржима ва таҳлил» Қодиров М. 2016    
    «Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ фалсафий-ахлоқий қадриятлари: генезиси, хусусиятлари, жаҳон цилизацияси тараққиётидаги ўрни» Пулатова Д. 2016    
    «Упанишадлардаги эзгулик ғоясининг концептуал асослари» Н.Шакирова 2016 “Янги нашр” нашриёти 100 бет
    Ибн Муқаффанинг “Ал-Адаб ал-Кабир” асарининг фалсафий-герменевтик талқини» ПулатоваД., Саидов С. 2016    
    «Али Қушчи табиий-илмий қарашларининг фалсафий таҳлили» ПулатоваД.,

Шукурходжаев М.

2016    
  Darslik          
  O‘quv qo‘llanma          
  O‘quv-uslubiy xrestomatik qo‘llanma Конфуций “Лунь юй” . Исматуллаева Н.

(ф.ф.н.,доцент Д.А.Пўлатованинг муқаддима ўрнида берилган таҳлилий материали билан)

2013 Тошкент: JAHON PRINT 9,25 б.т.
  O‘quv qo‘llanma Яқин ва Ўрта Шарқ халқлари ижтимоий ва фалсафий фикрлари  (VIII-XVIII  асрлар) Нуритдинов М.Н. Файзиходжаева Д.Э.,

Пулатова Д.А.

2014 Тошкент 10 б.т.
  O‘quv-uslubiy xrestomatik qo‘llanma «Алишер Навоий  асарларидаги  ахлоқ фалсафасига оид  ҳикматлар» ПулатоваД., Хаджиева Н., Хаджиева Н. 2016    
  Ilmiy maqolalar to‘plami “Шарқ фалсафаси ва Ўзбекистонда ижтимоий тафаккур ривожи”        
  Ilmiy maqolalar to‘plami «Шарқ фалсафасидаги ахлоқий қадриятлар ва маънавий-маданий тараққиёт» Пулатова Д., Қодиров М., Сулаймонов Ж.,

Шокирова Н., Шукурходжаев М.,

Рахмонов А., Холбоева Р., Тўраев Л., Пулатова С.А.,

Бекмуратов И.Н. Наримонов Қ., Қосимова З.

 

2016    
  Ilmiy maqolalar

shu jumladan:

         
  Xorijiy nashrlarda          
  Mahalliy nashrlarda Духовные ценности Восточной философии и их роль в поиске путей развития цивилизаций. Пўлатова Д. А.

(2012 йилда нашр этилган)

2011.№ 1. Востоковедение.

Тошкент.

 

66-70
    Амир Темур эътироф этган мутафаккир.

 

 

Сулаймонов Ж.                      (2012 йилда нашр этилган) 2011 2-сон Шарқ машъали.Тошкент.

 

59-64

 

 

 

 

    Шарқ ва Ғарб тасаввуфшунослигининг ўзига хос хусусиятлари.

 

Абдуҳалимов А.

(2012 йилда нашр этилган)

2011 2-сон Шарқшунослик.

Тошкент.

 

98-102
    Доктор Тақий Пурномдориённинг “Атторнинг Достончилик санъатига бир назар” асарининг форс тилидан ўзбек тилига таржимаси асосида. Қодиров М. (2012 йилда нашр этилган) 2011

41-42 сон.

 

Сино.

Тошкент.

 

28-58
    Алиризо Заковатий Қорагўзлунинг “Ҳайём қарашларига оид мулоҳазалар” асарининг форс тилидан ўзбек тилига таржимаси асосида. Қодиров М. (2012 йилда нашр этилган) 2011

41-42 сон.

 

Сино.

Тошкент.

83-102
    Масъул Умиднинг “Шайх ишроқнинг билиш назарияси” асарининг форс тилидан ўзбек тилига таржимаси асосида. Қодиров М. (2012 йилда нашр этилган) 2011

41-42 сон.

 

Сино.

Тошкент.

103-130
     Шарқ фалсафаси  ахлоқий қадриятларини                                тадқиқ этишнинг ижтимоий аҳамияти ва  методологик муаммолари  

Пўлатова Д. А.

 

 

2013,№2

Шарқшунослик.

Тошкент

 
    Учение конфуция о  нравственных ценностях личности  как условии достижения всеобщей гармонии.  

Пўлатова Д. А.

2013,№2  

Востоковедение.

 

Тошкент

 
    Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий”асаридаги ғоялар Қодиров М. 2013,№1 Шарқшунослик.

Тошкент

 
    Конфуцийнинг таълим-тарбияга оид қарашлари Исматуллаева Н. 2013/2 Педагогик таълим  Тошкент 35-38
    Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини шакллантириш ва ижтимоий фаоллигини оширишнинг аҳамияти Абдуҳалимов А. 2013,№8.  

Шарқшунослар анжумани

Тошкент

79-81
    Ёш авлодни тарбиялашдатфалсафа тарихини ўрганишнинг аҳамияти Қодиров М. 2013,№8. Шарқшунослар анжумани

Тошкент

73-75
    Конфуцийчиликда  ахлоқий комилликка эришиш ғоясининг талқини. Пўлатова Д. 2014 УзМУ хабарлари. Махсус сони.  Тошкент 68-71
    Конфуций  ахлоқ фалсафасининг ўзига хос жиҳатлари .  

Пўлатова Д.

 

2014

Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илм. мақолалар тўплами.5.Тошкент 345-350
    Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий” асарида эзгулик ва бахт-саодат масалаларининг ёритилиши. Қодиров М. 2014 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами.5. Тошкент 350-354

 

    Ибн Халдун қарашларида ахлоқий масалалар. Сулаймонов Ж. 2014 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами. 5.Тошкент 379-384
    Наззом ва унинг ақлий дунёқараши

 

Абдуҳалимов А. 2014 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами. 5.Тошкент 374-379
    “Баҳор-куз” (春秋书) китоби – қадимги Хитой фалсафасининг ноёб дурдонаси сифатида. Пўлатова Д. Мирсагатов Б. 2014 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами. 5.Тошкент 394-397
    Сущность и смысл бытия человека в философии Мартина Хайдеггера. Пўлатова Д. Шукурхужаев М.

 

2014 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий                    мақолалар тўплами. 5.Тошкент 398-401
    Ҳилмий Зиё Улкеннинг фалсафий қарашларида                       инсон масаласи. Пўлатова Д.,

Абдуҳалимов А.,

Асатуллоев И.

 

2014 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий                    мақолалар тўплами Тошкент 401-404
    Труды   Мухаммада   Шарифа   Бухари. Нуритдинов М.Н. 2014 Шарқшунослик. Тошкент 8
    Абу-л-Ҳасан Ал-Ашъарий . Нуритдинов М.Н. 2014 Шарқ машъали. Тошкент 10
    Фактор доверия в аргументации. Файзиходжае-

ва Д.Э.

2014 УзМУ хабарлари.Махсус сони Тошкент 177-180
    Инсон ва коинот уйғунлиги. Файзиходжае-ва Д.Э. 2014 “Инсон–жамият–табиат” системасида мувозанат ва ривож муаммолари.

Тошкент

110-113
    Марказий Осий мутафаккирлари аргументлаш ҳақида. Файзиходжае-ва Д.Э. 2014 Фалсафий маданиятлар мулоқоти.Тошкент 131-145
    Марказий Осиё мутафаккирлари томонидан яратилган комил инсон концепциясининг когнитив таҳлили Пулатова Д.А. 2014/2

Махсус сон

Шарқ машъали.

Тошкент

5
    “Игна билан қудуқ қазиб”. Аждодлар меросини ўрганишнинг янги даври бошланди. Давра суҳбати. Пулатова Д.А. 2015/15 май

№ 20

Ўзбекистон адабиёти ва санъати 3
    Марказий Осиё мутафаккирлари томонидан яратилган комил инсон концепцияси  ва унинг глобаллашув шароитидаги аҳамияти Пулатова Д.А 2015/2 Фалсафа ва ҳуқуқ 8
    Труды Мухаммада Шарифа Бухари Нуритдинов М. 2014/2

Махсус сон

Шарқ машъали.

Тошкент

6
    Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий” асари  . Қодиров М. 2015/2-3 Шарқшунослик 227-240
 

 

  Жалолиддин Давоний –йирик мутафаккир  ва ахлоқшунос

 

Қодиров М. 2016

 

Тошкент: Шарқшунослик  №2 2016 12 бет
    Корейс  фалсафасини ўрганишнинг методологик жиҳатлари Пулатова Д. 2015 Ўзбекис

тон кореяшу

нослиги

№1 2015

17

бет

  Anjumanlar tezislari shu jumladan:          
  Xalqaro anjumanlarda Методологические и мировоззренческие аспекты изучения нравственных ценностей восточной философии .

 

 

Пўлатова Д. А.

2012 Тил, маданият, жамият – цивилизациялар чорраҳасида. 9-Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент 78-81 б.
    Баркамол авлодни шакллантиришда Шарқ фалсафаси ахлоқий қадриятларининг ўрни. Пўлатова Д. А. 2012 Шахс баркамоллиги: ахлоқий-эстетик жиҳатлар мавзуидаги халқаро конференция материаллари.

Тошкент

183-186

б.

    Баркамол шахсни шакллантиришда Шарқ фалсафасидаги ахлоқий қадриятларнинг ўрни. // “Цивилизация келажаги: фалсафий  ёндошув” мавзуидаги халқаро конференция материаллари. Пўлатова Д. А. 2012 “Цивилизация келажаги: фалсафий  ёндошув” мавзуидаги халқаро конференция материаллари.

Тошкент

4

б.

    Катта софистлар оқимига мансуб бўлган Гиппий, Продик ва Антифонтларнинг ахлоқий қарашлари //“Цивилизация келажаги: фалсафий ёндошув” мавзуидаги халқаро конференция материаллари. Қодиров М. 2012 Тошкент 4

б.

    Шарқ эпик анъаналарида ахлоқий қадриятларнинг ўрни. Пўлатова Д.

 

2014 Ўзбек ва Шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари  Тошкент 128-133
    Марказий Осиё, Ўрта ва Яқин Шарқ адабиётининг достончилик анъанасида инсон шахси сиймосини акс эттиришнинг баъзи жиҳатлари ҳақида. Қодиров М. 2014 Ўзбек ва Шарқ халқлари адабиётида эпик анъана: миллий талқин масалалари  Тошкент 128-133
    Роль концепции нравственного совершенствования личности мыслителей Центральной Азии  в развитии

толерантности

Пулатова Д.А.

 

2015

апрель

Демократик ислоҳотлрани янада чуқурлаштириш ва фуқроликжамиятини ривожлантиришда толерантликнинг долзарб муаммолари:тадқиқот методологияси, ҳозирги давр ва истиқбол.

Тошкент

 
5.2 Respublika miqyosidagi anjumanda Аёл –оила негизи, мустаҳкам оила – барқарор жамият негизи.  

Пўлатова Д. А.

 

 

2012

Шарқ аёли: кеча ва бугун.

Тошкент

 

143-146 б.

    Методологические    аспекты изучения нравственных  ценностей  китайской философии. Пўлатова Д. А. 2012 Хитойшуносликнинг долзарб масалалари Тошкент 158-163 б.
    Шарқ фалсафаси ва ундаги ахлоқий қадриятлар:

тадқиқотнинг методологик масалалари.

 

Пўлатова Д. А. 2012 “Шарқ фалсафаси ва   Ўзбекистонда ижтимоий тафаккур ривожи”.

Тошкент

4 б.
    Шарқ фалсафаси ахлоқий қадриятларини тадқиқ этишнинг методологик муаммолари. Пўлатова Д. А. 2012 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент 314-318 б.

 

    Чарлз Дарвин таълимотининг Яқин Шарққа таъсири ва унинг кейинги даврдаги тақдири. Қодиров М. 2012 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент 337-345

б.

    “Авесто” китобидаги ахлоқий ғоялар.

 

Қодиров М. 2012 “Шарқ фалсафаси ва   Ўзбекистонда ижтимоий тафаккур ривожи”.

Тошкент

4 б.
    Ибн Халдун қарашларида жамият тараққиёти масаласи. Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами Сулаймонов Ж. 2012 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент 366-372 б.
    Ибн Халдун  ижтимоий-фалсафий  қарашларида “таассуб”, “асабийа” категориялариининг талқини. Сулаймонов Ж. 2012 “Шарқ фалсафаси ва   Ўзбекистонда ижтимоий тафаккур ривожи”.

Тошкент

4 б.
    Янги афлотунчилик таълимотида Проклнинг тутган ўрни. Абдуҳалимов А. 2012 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами Тошкент 372-376

б.

    Ибн Арабий қарашларига юнон фалсафасининг таъсири. Абдуҳалимов А. 2012 “Шарқ фалсафаси ва   Ўзбекистонда ижтимоий тафаккур ривожи”.

Тошкент

4 б.
    Ёшларда мустақил фикрлаш кўникмаларини шакллантиришда Шарқ фалафаси ахлоқий қадриятларининг ўрни.  

Пўлатова

Д. А.

 

 

2013

Оила институтини мустаҳкамлашда нодавлат нотижорат ташкилотларининг долзарб масалалари мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2-қисм 112-115
    Равоқийлар ахлоқий қарашларининг Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий”асарига таъсири Қодиров М. 2013 Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлвр тараққиёти: муаммо ва ечимлар. 91-95
    Мустақил дунёқарашга эга ёшларни тарбиялашнинг асосий жиҳатлари Сулаймонов Ж. 2013 Оила институтини мустаҳкамлашда нодавлат нотижорат ташкилотларининг долзарб масалалари 2-қисм 132-135
     Конфуцийчиликда  ахлоқий комилликка

эришиш ғоясининг талқини

 

Пўлатова

Д.А.

 

2013

 

Хитойшунослик   нинг долзарб муаммолари

 

     Мальтус “тузоғи”дан ислоҳотлар натижасида чиққан Хитой Халқ Республикасининг дадил одимлари Қодиров М. 2013 Хитойшунослик   нинг долзарб муаммолари.
    Аристотель ахлоқ фалсафасининг ғоявий асослари  

Пўлатова

Д. А.

 

 

2013

Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами.4.  

259-264

    Фридрих Ницше қарашларининг шарқона тафаккур тарзига мутлақо қарама-қаршилигининг баъзи жиҳатлари ҳақида Қодиров М. 2013 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами.4. 264-268

 

    Ибн Халдун қарашларида давлат тушунчаси. Сулаймонов Ж. 2013 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами.4. 281-285
    Тасаввуф фалсафасининг “жозиба”си. Абдуҳалимов А. 2013 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами.4. 285-289

б.

    Конфуций таълимотида ота-онага ҳурмат Исматуллаева Н. 2013 Ўзбек шарқшунослиги: бугуни ва эртаси. Илмий мақолалар тўплами.4 158-163
    Ибн Халдуннинг илмий-маънавий мероси. Сулаймонов Ж. 2014 Фалсафа тарихи ва замонавий  жамиятнинг маънавий тараққиёти.

Тошкент

87-91
    Маънавий маданиятимизнинг ўрганилмаган саҳифалари. Нуритдинов М.Н. 2014 Фалсафа тарихи ва замонавий  жамиятнинг маънавий тараққиёти

Тошкент

87-91
    Олий ўқув юртида мантиқ илмини ўқитиш муаммолари. Файзиходжае

ва Д.Э.

2014 Фалсафа тарихи ва замонавий  жамиятнинг маънавий тараққиёти.

Тошкент

305-308
    Ибн Синонинг фалсафий мактабига мансуб Насриддин “Ахлоқи Носирий” асарининг маънавий меросимиздаги ўрни Қодиров М. 2015 Баркамол авлод тарбиясида тарихий, маданий ва маънавий мероснинг аҳамияти

Тошкент

5
    Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпиннинг Ипак йўли руҳини ривожлантириш ҳақидаги мулоҳазалари Қодиров М. 2015 ТошДШИ Хитойшунослик факультетининг биринчи илмий-амалий конференцияси материал лари  

5

    Ўзбек фалсафаси борми? Пулатова Д. 2016 Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари 3 бет
    Ўзбек фалсафасининг ёрқин сиймоси Пулатова Д 2016 Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт 4 бет
    Фалсафий тафаккурнинг ижтимоийлашувида инсонпарварлик ғоялари Қодиров М. 2016 Таълимда фалсафа-нинг долзарб масалалари 3 бет
    “Қадимги Яқин Шарқ тарихи” китобида Шарқ халқлари маданиятининг баъзи жиҳатлари ёритилиши Қодиров М. 2016 Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари 8

бет

    Абу Зайд Абдураҳмон ибн Ҳалдуннинг “Муқаддима” асари ҳақида баъзи мулоҳазалар Сулаймонов Ж. 2016 Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари 242-246
    Упанишадларда билиш назаряси Шакирова Н. 2016 Камолот сари 7

бет

    Упанишадларнинг маънавият ва маданият билан ўзаро ҳамоҳанглиги Шакирова Н. 2016 Ҳозирги Шарқ мамлакатларининг ижтимоий-сиёсий ва маданий ривожла-ниш тарихи 6

бет

    Culture and generation gap in the  life of youth Шакирова Н. 2016 Ёшлар ва илм фан 3 бет
    Фукуяманинг “Тарих интихоси” асарида қонинга асосланган ҳуқуқий эркин демократия таҳлили Шакирова Н. 2016 Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари 3 бет
    Упанишадларда Ом эзгулик ғояси Шакирова Н. 2016 Глобаллашув жараёнлари ва ахборот асрида ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишнинг маънавий-маърифий ва ғоявий жиҳатлари 3 бет
    Тинчлик фалсафаси мазмуни Шакирова Н. 2016 “Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт” Ўз МУ 3 бет
    Мирзо Улуғбекнинг сафдоши ва шогирди Али Қушчини йод этиб Шукурходжаев  М. 2016 Камолот сари. Иқтидорли ёшлар илмий тшплами,

№13

128-132
    Али Қушчининг ҳаёт йўлига бир назар Шукурходжаев  М. 2016 Ёш шарқшуносларнинг академик Убайдулла Каримов номидаги 13-илмий-амалий конференцияси тезислари 147-149
    Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн ал-Муқаффа таълмотида ижтимоий-сиёсий ғоялар талқини Саидов С. 2016 Камолот сари. Иқтидорли ёшлар илмий тшплами,

№13

138-141
    Упанишадларнинг қадимий манба сифатида ўрганилиши Шакирова Н. 2016 Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари 319-322
    Ҳинд маънавий-ижтимоий ҳаётида табақа тизими минг йиллар давомида барқарор Шакирова Н. 2016 Миллий ва умуминсоний маданиятлар уйғунлиги: назария ва амалиёт 131-135
    Мустақиллик йилларида Ўзбекистоннинг маънавий-маданий тараққиёти Пулатова С. 2016 Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари 277-279
    Маданият – цивилизация ривожининг асоси сифатида. Касимова З. 2016 Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари 245-248
    Япония давлат имиджини шаклланишига маданий дипломатиясининг таъсири Касимова З. 2016 Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда инвестициялардан фойдаланишни эконометрик моделлаштириш масалалари 244-246

Joriy etishga tayyorlangan ishlanmalar:

T/r Ilmiy ishlanmaning nomi Mualliflari Ilmiy ishlanmaning amaliy ahamiyati va qo‘llanilish sohasi Qo‘shimcha ma’lumot
1 Мискавайхнинг “Тахзибул ахлоқ” мавзусидаги  монографик тадқиқот иши.  (араб тилидан ўзбек тилига таржималар асосида бажарилган. Расулова Н. М.

 

Мазкур илмий тадқиқот натижалари талаба ёшларнинг ахлоқий тафаккурини ривожлантиришга хизмат қилади. Улардан “Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар”, “Шарқ фалсафаси”, “Этика” “Маънавият асослари” каби фанларини ўқитишда, курс ишлари, БМИ, МД ва  илмий мақолалар тайёрлашда фойдаланиш мумкин. ТДШИ, фалсафа ва бошқа мос фанларида амалиётда фойдаланилиб келинмоқда.
2  “Шарқ фалсафаси ва Ўзбекистонда ижтимоий тафаккур ривожи” мавзусида Республика илмий–амалий конференцияси 2012 йил 19 ноябрь куни ўтказилган.Унинг материаллари  асосида илмий тўплам нашр этилган.

 

 

Пўлатова Д. А.

М.Қодиров

Ж.Сулаймонов

А.Абдуҳалимов ва бошқ.

“Шарқ фалсафаси ва Ўзбекистонда ижтимоий тафаккур ривожи” мавзусида Республика илмий–амалий конференцияси доирасида Шарқ фалсафаси ахлоқий қадриятлари ва уларнинг Ўзбекистон маънавий ҳаётидаги ўрни мавзусига доир масалалар  муҳокама этилди, муҳим инновацион ғоялар апробациядан ўтказилди. Унинг натижалари асосида нашр этилган илмий тўплам материаллари кейинги назарий тадқиқот ва илмий-амалий фаолият учун муҳим манба сифатида хизмат қилиши мумкин.
3 “Насриддин Тусийнинг  “Ахлоқи Носирий”  асари ва унинг таҳлили” мавзусидаги  монографик тадқиқот ишининг биринчи қисми   нашр этилган  (форсчадан ўзбек тилига таржималар асосида бажарилган. Қодиров М. Мазкур илмий тадқиқот натижалари талаба ёшларнинг ахлоқий тафаккурини ривожлантиришга хизмат қилади. Улардан “Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар”, “Шарқ фалсафаси”, “Этика” “Маънавият асослари” каби фанларини ўқитишда, курс ишлари, БМИ, МД ва  илмий мақолалар тайёрлашда фойдаланиш мумкин.
4 “Ибн Мискавайҳнинг ахлоқий қарашлари (“Таҳзиб-ул -ахлоқ” ва “Ал-Ҳикмат ал-холида” асарлари асосида)  мавзусидаги  монографик тадқиқот ишининг иккинчи қисми   нашр этилган  (араб тилидан ўзбек тилига таржималар асосида бажарилган. Пўлатова Д.А., Расулева Н. Сулаймонов Ж.Б, Абдуҳалимов А.А.

 

 Мазкур илмий тадқиқот натижалари талаба ёшларнинг ахлоқий тафаккурини ривожлантиришга хизмат қилади. Улардан “Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар”, “Шарқ фалсафаси”, “Этика” “Маънавият асослари” каби фанларини ўқитишда, курс ишлари, БМИ, МД ва  илмий мақолалар тайёрлашда фойдаланиш мумкин.. ТДШИ, фалсафа ва бошқа мос фанларида амалиётда фойдаланилиб келинмоқда.
5 Шарқ фалсафаси  ахлоқий тафаккури  ривожида муҳим аҳамият касб этган Конфуцийнинг “Лунь юй” асари илк бор ўзбек тилига тражимаси асосида ўқув-услубий хрестоматик қўлланма нашр этилган. Исматуллаева Н.

(ф.ф.н.,доцент Д.А.Пўлатованинг муқаддима ўрнида берилган таҳлилий материали билан)

Мазкур илмий тадқиқот натижалари талаба ёшларнинг ахлоқий тафаккурини ривожлантиришга хизмат қилади. Улардан “Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар”, “Шарқ фалсафаси”, “Этика” “Маънавият асослари” каби фанларини ўқитишда, курс ишлари, БМИ, МД ва  илмий мақолалар тайёрлашда фойдаланиш мумкин.
6 Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий” асари  ва унинг таҳлили.  Иккинчи қисм. М.Қодиров Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий” асаридаги ғоялари, шунингдек “Яқин ва Ўрта Шарқ халқлари ижтимоий ва фалсафий фикрлари  (VIII-XVIII  асрлар)”  мавзусидаги ўқув қўлланма, “Абу Зайд Абдураҳмон  Ибн Халдун фалсафий қарашларида ахлоқ масалалари” мавзусида монографик тадқиқот, “Абдухолиқ Ғиждувонийнинг ирфоний қарашларида  ахлоқий масалалар” мавзусида монографик тадқиқот, “Фалсафа тарихи” магистратура мутахассислигида, ҳамда фалсафа тарихи, хусусан, Шарқ фалсафаси бўйича ўқув жараёнида фойдаланилади ва илмий муомилага киритилади.
7 Яқин ва Ўрта Шарқ халқлари ижтимоий ва фалсафий фикрлари  (VIII-XVIII  асрлар) Нуритдинов М.Н. Файзиходжаева Д.Э.,

Пулатова Д.А.

8 Абу Зайд Абдураҳмон  Ибн Халдун қарашларида ахлоқ масалалари Пулатова Д.А., Сулаймонов Ж.Б.
9 Абдухолиқ Ғиждувонийнинг ирфоний қарашларида  ахлоқий масалалар. Пулатова Д.А., Абдуҳалимов А.А.
10 Философия Мавераннахра XVI-XVII веков Нуритдинов   М.Н. Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади
11 Ўрта асрлар Шарқ фалсафий тафаккури тарихидан Нуритдинов   М.Н. Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади
12 Из истории становления наук на мусульманском Востоке Нуритдинов   М.Н. Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади ТДШИ, фалсафа ва бошқа мос фанларида амалиётда фойдаланилиб келинмоқда.
13 Ибн Мискавайх ва унинг “Умри боқий ҳикмат” асари Нуритдинов   М.Н. Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади
14 «Упанишадлардаги эзгулик ғоясининг концептуал асослари» Шакирова Н. Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади
15 «Жалолиддин Давонийнинг “Ахлоқи Жалолий”асари: таржима ва таҳлил» Қодиров М. Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади
16 «Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ фалсафий-ахлоқий қадриятлари: генезиси, хусусиятлари, жаҳон цилизацияси тараққиётидаги ўрни» Пулатова Д. Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади
17 Ибн Муқаффанинг “Ал-Адаб ал-Кабир” асарининг фалсафий-герменевтик талқини» ПулатоваД., Саидов С. Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади
18 «Али Қушчи табиий-илмий қарашларининг фалсафий таҳлили» ПулатоваД.,

Шукурходжаев М.

Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади
19 «Шарқ фалсафасидаги ахлоқий қадриятлар ва маънавий-маданий тараққиёт» илмий тўплам Пулатова Д., Қодиров М., Сулаймонов Ж.,

Шокирова Н., Шукурходжаев М.,

Пулатова С.А., Рахмонов А., Холбоева Р.,

Тўраев Л., Наримонов Қ., Қосимова З.

Бекмуратов И.Н.

Шарқ фалсафаси ва маданияти таълим йўналиши ҳамда мутахассислиги учун илмий манба бўлиб хизмат қилади

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

  Spelling error report

  The following text will be sent to our editors: