Ishonch telefoni / Call center
+998 71 233 82 39 / +998 95 515 15 05

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

IOT-2016-1-15 “Tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari” nomli elektron darslik tayyorlash

09.03.2018, 16:13 Ilmiy loyihalar 2142

 Loyiha ijrochilari to‘g‘risida ma’lumot

T/r Ijrochining F.I.Sh. Tug‘ilgan sanasi Ilmiy darajasi, unvoni
1. Alimov Avaz 28.05.1954 i.f.n., dots.
2. Abdullayeva Shaxnoza 28.11.1982 o‘qituvchi
3. Qurbonova Muyassar 27.10.1990 o‘qituvchi
4. Isokov Xurshid 15.03.1986 dasturchi

 

Ilmiy tadqiqotning maqsad va vazifalari

Bugungi kunda tashqi iqtisodiy faoliyat bilan yuzlab korxonalar, bir necha minglab tadbirkorlar va davlat xizmatchilar bevosita shug‘ullanmoqdalar. Afsuski, tashqi iqtisodiy aloqalar qatnashchilarining ko‘pchiligi tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari, ayniqsa, uning nozik tomonlari bilan hanuzgacha yaxshi tanish emaslar.

“Tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari” elektron darslikning maqsadi – tashqi iqtisodiy faoliyat mohiyati, uni amalga oshirish va tashkil etishning asoslarini hamda mulkchilik shaklidan qat’iy nazar mamlakat barcha xo‘jalik  sub’ektlarining tashqi iqtisodiy operatsiyalari samarali usullarini amalda qo‘llanishini o‘rgatishdir.

“Tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari” elektron darslikning asosiy vazifasi – tashqi iqtisodiy faoliyat mohiyati va mazmunini O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning muhim yo‘nalishi sifatida tashqi iqtisodiy faoliyatni isloh qilishning o‘ziga hos xususiyatlarini, TIF(Tashqi iqtisodiy faoliyat)ni boshqarish va tartibga solishning usullarini, tashqi savdo operatsiyalari, ularni amalga oshirish mexanizmini, tashqi savdo shartnomalarining o‘ziga xos xususiyatlarini, TIFning transport ta’minotini tashkil etishni, TIFda investisiyalarning ahamiyati va xususiyatldarini, TIFning moliyaviy va xisob-kitob asoslarini, TIFni sug‘urtalashning o‘ziga xos xususiyatlarini, TIF doirasida erkin iqtisodiy va turistik zonalarini tashkil etish masalalarini, tashqi iqtisodiy aloqalar samarasi va

Birinchi bosqichda me’yoriy, ilmiy va uslubiy xujjatlar va dasturlar, ish rejalari, ilmiy guruh reglamenti shakllantiriladi va Toshkent davlat sharqshunoslik instituti ilmiy-uslubiy kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Bundan tashqari, ilmiy materiallar to‘planadi, xorijiy tildagi ma’lumotlar tarjima qilinadi va tahlil etiladi.  Jahon xo‘jaligi globallashuvining zamonaviy bosqichida mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatining nazariy, huquqiy va tashkiliy asoslari yoritib beriladi.

 

Loyiha bo‘yicha olingan natijalar

T/r Nashr turi Nashr mavzusi Nashr mualliflari Nashr etilgan vaqti Qaerda nashr etilgan Hajmi
1 Monografiya Мамлакат ташқи иқтисодий фаолиятини модернизациялашда инновацион омилнинг роли А.Алимов, М.Қурбонова 2016 Т.:ТДШИ 220 бет
2 Darslik          
3 O‘quv qo‘llanma Глобаллашув ва минтақавий иқтисодий интеграция жараёнлари Алимов А. 2016 Т.:ТДШИ 258 бет
    Ташқи иқтисодий фаолият электрон қўлланмаси Алимов А. А.Алимов, М.Қурбонова 2017 Т.:ТДШИ  
    Ташқи иқтисодий фаолият электрон қўлланмаси китоби Алимов А. А.Алимов, М.Қурбонова 2017 Т.:ТДШИ 700 бет
4 Ilmiy maqolalar

shu jumladan:

         
  Ilmiy maqola Маҳаллий нашрларда        
    Электрон ўқув адабиёти  яратиш Ўзбекистонда инновацион таълим тизимини шакллаштиришнинг муҳим омили сифатида Алимов А. 2016 Шарқшунослик илмий журнали 8 бет
    Globallashuv sharoitida Koreya Respublikasi iqtisodiy rivojlanishida tashqi iqtisodiy omilning o’rni ahamiyati А.Алимов 2017 Корееведение в Узбекистане.  №3 15
    Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корея республикаси иқтисодий ривожланишининг муҳим омили сифатида М.Курбанова 2017 Корееведение в Узбекистане.  №3 20
    Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик Корея Республикаси иқтисодий ривожланишининг муҳим омили сифатида М.Курбанова 2017 Кореяшунослик журнал,

4-сони

15
    Индустриально-нформационное развитие Малайзии в современных условиях Султонова Л., Абдуллаева Ш. 2016 Шарқшунослар анжумани, 10-сон, 154-161 бетлар 9
    Ташқи иқтисодий фаолият самарадорлигини оширишда Корея тажрибаси Ш.Абдуллаева 2017 Корееведение в Узбекистане.  №3 15
    Корея Республикаси иқтисодиётини модернизациялашда инновацион фаолияти Ш.Е.Абдуллаева 2017 Кореяшунослик журнал,

4-сони

12
5. Anjumanlar tezislari shu jumladan Xalqaro anjumanlarda
5.1 Xalqaro anjuman          
  Xalqaro anjuman Международный трансфер знаний технологий: обзор зарубежной литературы Алимов А.,

Султанова Л.

2016 Региональная экономика: проблемы и перспектива развития в современных условиях. Сборник научных трудов по материалом международный научно-практической конференции. Невынномыск 2016, 205-214 с. 10 бет
    Об инновационном факторе повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана в условиях глобализации мирохозяйственных отношений  

А.М.Алимов

М.Н Курбанова

2017 йил Халкаро илмий амалий конференция

2017 йил

0.2 б.т.
             
Respublika miqyosidagi anjumanda
  Anjuman tezisi Ўзбекистон барқарор иқтисодий тараққиётида Корея Республикаси иқтисодий стратегияси таъсири Алимов А. 2016 Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг асосий тамойиллари ва истиқболи. Республика илмий-амалий конференция материаллари. ТДЖТУ, 2015, с. 20-22 3 бет
    Методические и практические аспекты инновационного развития национальной экономики на современном этапе мирохозяйственных отношений Алимов А. 2015 Макроиқтисодий барқарор ривожланиш: тармоқлараро ва ҳудудий таркибий ўзгаришлар. Илмий мақолалар тўплами.-Т.Lesson Press.2015, c.218-224 6 бет
    “Koreya Respublikasi iqtisodiyotini modernizatsiyalashda innovatsion faoliyatni takomillashtiris”

 

Ш.Е.Абдуллаева 2016 йил март Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2016. 38-41 6 бет
    Методические подходы к оценке эффективности внешнеэкономической деятельности Узбекистана в условиях инновационного развития А.М.Алимов 2017 йил май Илмий амалий конференция

2017, 11 май

0.2 б.т.
    Концептуальные вопросы оценки экономической эффективности внешнеэкономических связей Узбекистана А.М.Алимов,

Э.А.Махмудов

2017 йил май Илмий амалий конференция

2017, 11 май

0.2 б.т.
    Особенности внешнеторговой и внешнеинвестиционной политики японии в современных условиях Алимов А.М., Маматханова А.А. 2017 йил май Илмий амалий конференция

2017, 11 май

0.2 б.т.
  Anjuman tezisi Жанубий Кореяда инновацион сиёсат ривожланишининг истиқболли йўналишлари Абдуллаева Ш., Махатов С. 2016 Иқтидорли ёшлар илмий тўплами № 14, 147-150 бетлар 4

бет

    Глобаллашув шароитида мамлакат ташқи иқтисодий алоқаларининг ривожланиш ҳусусиятлари Ҳасанова Ж., Абдуллаева Ш. 2017 йил май Илмий амалий конференция

2017, 11 май

0.2 б.т.
    Давлат ташқи савдо сиёсатини  такомиллаштиришда Корея Республикаси тажрибасидан фойдаланиш йўналишлари Абдуллаева Ш.Е 2017 йил май Илмий амалий конференция

2017, 11 май

0.2 б.т.
    Корея Республикасида кичик бизнеснинг ривожланиш босқичлари ва аҳамияти Абдуллаева Ш., Муҳаммаджонов А 2017 йил май Илмий амалий конференция

2017, 11 май

0.2 б.т.
  Anjuman tezisi Логистика хизматларини ривожлантириш миллий иқтисодиётлар рақобатбардошлигини ошириш омили сифатида Курбанова М.Н., Самиев М. 2016 Миллий инновация тизими шаклланишининг илмий-концептуал асослари ва амалий жиҳатлари: хорижий тажриба ва ундан фойдаланишнинг асосий йўналишлари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2016. 134-137 3 бет
  Anjuman tezisi Инновацион иқтисодиёт ривожланишининг хориж тажрибалари Курбанова М.Н. 2016 4

бет

  Anjuman tezisi Ўзбекистонда алоқа ва ахборотлаштириш хизматини ривожлантириш Курбанова М.Н. 2016 4

бет

  Anjuman tezisi The role of technoparks in improving competitiveness of the region Курбанова М.Н., Махмудов Э.А. 2016 3

бет

  Anjuman maqolasi Globallashuv sharoitida Koreya Respublikasi milliy

iqtisodiyoti raqobatdoshligining rivojlanish omillari

Kurbanova M., Abduraximov M. 2017 йил май Илмий амалий конференция

2017, 11 май

 
  Anjuman maqolasi Hindiston jahon xo’jaligiga integratsiyalashuvida eksport salohiyatini oshirishning ahamiyati Kurbanova M.N. 2017 йил май Илмий амалий конференция

2017, 11 май

Joriy etishga tayyor ilmiy ishlanmalar:

T/r Ilmiy ishlanmaning nomi Muallif-lari Ilmiy ishlanmaning amaliy ahamiyati va qo‘llanilish sohasi Joriy etilishi rejalashtirilayotgan tashkilot nomi,joriy etish vaqti
  Глобаллашув ва минтақавий иқтисодий интеграция жараёнлари Алимов А. Ўқув қўлланма “Хорижий мамалакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик” бакалавриат йўналишида “Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар”, “Жаҳон хужалигининг глобаллашуви ва иқтисодий интеграция жараёнлари” ва  “Ташқи иқтисодий фаолият асослари” фанларидан дарс беришда манба бўлиб хизмат қилади. ТДШИ, ТИУ, ТДИУ, ЖИДУда 2016-2017 ўқув йилидан бошлаб ўқув амалиётга жорий қилинган.

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors: