Helpline / Call center
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Abstracts

Izlanuvchining ismi-sharifi Dissertatsiya mavzusi Ilmiy daraja Ixtisoslik shifri va nomi Himoya yili
1 Axmedov Oybek Saporboyevich “Ingliz va o‘zbek tillarida soliq-bojxona terminlarining lingvistik tahlili va tarjima muammolari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy-adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik, tarjimashunoslik 2011
2 Muxibova Ulpatxon Uchkunovna “Boburiylar davri bxakti adabiyoti” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2015
3 Alimuxamedov Rixsitilla Abdurashidovich “Qadimgi turk-moniy adabiyoti manbalari” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2016
4 Djumabayeva Jamila Sharipovna “O‘zbek va ingliz tillarida leksik hamda stilistik graduonimiya” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
5 Djumanova Dilbar Rahimovna “Фонологическая модель слова в условиях языкого контактирования” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
6 Kamilova Saodat Ergashevna “Развитие поэтики жанра рассказа в русской и узбекской литературе конца XX – начала XXI века” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
7 Karshibayeva Uljan Davirovna “Fransuz romantizm prozasining poetik xususiyatlari DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2016
8 Nasirov Abdurahim Abdimutalipovich “Fransuz, o‘zbek va rus tillaridagi proverbial frazeologizmlarning semantik-stilistik va milliy-madaniy xususiyatlari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
9 Nasrullayeva Nafisa Zafarovna “Гендерная концептуализация семантики фразеологических единиц английского языка” DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2016
10 Omonov Qudratulla Sharipovich “Turkiy rasmiy uslubning yuzaga kelishi va takomili (ilk va o‘rta asrlar)” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2016
11 Paluanova Halifa Daribaevna “Ingliz, o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida ekologik terminlaring derivasiong‘semantik prinsiplari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
12 Turdiyeva Oydin Zafardinovna “Hozirgi zamon Eron hikoyanavisligining g‘oyaviy-estetik xususiyatlari va janr dinamikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2016
13 Xalliyeva Gulnoz Iskandarovna “XX asr rus sharqshunosligida o‘zbek mumtoz adabiyoti tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2016
14 Xasanova Shafoat Saidbekovna “To‘tinoma” va “Qush tili” turkumidagi asarlarning qiyosiy-tipologik va tekstologik tadqiqi” DSc 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2016
15 Abdushukurov Baxtiyor Bo‘ronovich “Qisasi Rabg‘uziy” leksikasi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
16 Baxronova Dilrabo Keldiyorovna «Antropozoomorfizmlarning semantik va lingvokulturologik xususiyatlari (o‘zbek va ispan tillari materialida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
17 Daniyeva Maysara Djamalovna “Ingliz tilida otli so‘z birikmalarining derivasion-funksional va matn shakllantirish xususiyatlari” PhD 10.00.04 ­ Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2017
18 Imamova Xolida Kamalovna “Turk tilida hurmat kategoriyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
19 Jafarov Botir Sattarovich “Kodeks kumanikus” – turkiy xalqlar yozma obidasi” PhD 10.00.10 – Matnshu-noslik va adabiy manbashunoslik 2017
20 Jo‘rayeva Malohat Muhamadovna “Fransuz va o‘zbek ertaklarida modallik kategoriyasining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
21 Kadirbekova Durdona Xikmatullaevna “Inglizcha-o‘zbekcha axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminologiyasi va uning leksikografik xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
22 Karabayev Sardor Yuldashevich “Amir Hamza Shinvoriy she’riyati va Xaybar adabiy maktabi (an’anaviylik va yangilanish jarayoni)” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
23 Kdirbayeva Gulzira Kurbanbaevna “Man” – “adam” konseptosferasi birliklarining lingvomadaniy va lingvokognitiv xususiyatlari (ingliz va qoraqalpoq tillari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
24 Kenjayeva Poshsha Umidovn “XX asr turk hikoyachiligining taraqqiyot tamoyillari” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
25 Masharipova Tamara Joldasbaevna “Publisistika nazariyasida asarning mazmun va shakl muammolari (Qoraqalpog‘iston Respublikasi matbuoti materiallari misolida)” PhD 10.00.09 – Jurnalistika (filologiya fanlari) 2017
26 Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna “Fors tili transport terminlarining struktur qatlamlari va yasalish usullari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
27 Mustafayeva Samida Toshmuxammedovna “Xitoy tilshunoslik terminologiyasi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
28 Mutalova Gulnora Sattorovna “Раннесредневековые устные повествования “Аййам ал-араб” и проблема их трансформации в письменные литературные формы” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
29 Muxiddinova Dilafruz Zoxriddinovna “XX asr arab yangi hikoyachiligining shakllanishi va rivojlanishi” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
30 Oblokulova Mastura Mizrobovna «Функциональный анализ нелич-ных форм глагола в структуре предложения английского языка» PhD 10.00.04 ­ Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2017
31 Obloqulova Mastura Mizrobovna “Функциональный анализ неличных форм глагола в структуре предложений английского языка” DSc 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 2017
32 Qosimova Sarvinoz Sayfullaevna “XI-XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlari” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2017
33 Samigova Xushnuda Botirovna “Ingliz va o‘zbek nutq madaniyatining ritorik aspektining qiyosiy tadqiqi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
34 Sharipova Aziza Abdumanapovna “Stilistik sinonimlar tarjimasining lingvokul-turologik xususiyatlari (ingliz va o‘zbek tillari materiallari asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
35 Shirinova Raima Xakimovna “Olam milliy manzarasining badiiy tarjimada qayta yaratilishi” DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
36 Teshaboyeva Ziyodaxon Qodirovna “Boburnoma”ning inglizcha tarjimalaridagi frazeologik birliklar va ularning milliy-madaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
37 Tuxtaxodjayeva Nargiza Akmalovna “Badiiy tarjimada lingvo-kulturemalarning ifodalanishi (ingliz va o‘zbek tillari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
38 Xolmuradova Leyla Eshkuvatovna «Ingliz va fransuz tillaridagi obrazli va motivlashgan frazeologizmlarning tematik-ideografik talqini (lingvomadaniy aspekt)» PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
39 Xudjayeva Ra’no Mutalibjonovna “Ingliz va o‘zbek tillaridagi genetik bog‘lanmagan leksik omonimlarning samaradorligi va ularning leksikografik talqini” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
40 Yo‘ldoshev Ulug‘bek Ravshanbekovich “Xajviy matnlar tarjimasining lingvostilistik va lingvokulturorlogik xususiyatlari” (ingliz tiliga tarjima qilingan o‘zbek xalq latifalari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
41 Yuldashev Akmal Gulamjanovich “Idiomatik qo‘shma so‘zlarning lingvokognitiv aspekti” (ingliz va o‘zbek tillari misolida) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2017
42 Alimov Beruniy Sultonovich “Xorijiy va milliy ommaviy axborot vositalarida O‘zbekiston imijini yaratish tamoyillari va istiqboli (1991-2017 yillar OAV materiallari misolida)” PhD 10.00.09 – Jurnalistika 2018
43 Djafarova Dildora Ilxomovna “Fransuz va o‘zbek tillarida leksik motivlashuvning milliy-madaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
44 Kasimova Ra’no Raxmatulloyevna “O‘zbek to‘y va motam marosim folklori matnlarining inglizcha tarjimasida etnografizmlarning berilishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
45 Kim Natalya Dek-xenovna “Типы предложений по коммуникативной целеустановке в современном корейском языке” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
46 Mo‘minova Aziza Arslanovna “Fransuz, o‘zbek va rus tillarida undashni ifodalovchi til birliklarining lingvomadaniy xususiyatlari” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
47 Qosimova Nafisa Farhodovna “Lisoniy belgi asimmetriyasi va uning so‘roq gap tarjimasida voqelanishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
48 Sapayeva Feruza Davlatovna “Maxtumquli she’rlari o‘zbekcha tarjimalarining qiyosiy tahlili” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
49 Sayfullaev Anvar Islamovich “Предлог ва кўмакчиларининг номинатив-синтагматив мавқеи ва типологик структуравий мақоми” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
50 Shakirova Shohida Yusupovna “Bobojon Sanoiyning adabiy-irfoniy merosi” PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2018
51 Sotiboldiyeva Sarvinoz Ruzievna “Zamonaviy fors romanchiligi (janr evolyusiyasi va badiiy mahorat)” DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
52 Toirova Nargiza Isakovna “Badiiy adabiyotda ko‘zgu va surat ramzlarining g‘oyaviy-estetik vazifalari (Omon Muxtor va Oskar Uayld asarlari asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
53 Xajiyeva Feruza Melsovna “Biografik roman janri xususiyatlari (I.Stoun, M.Qoriev va N.Normatov asarlari qiyosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
54 Xalmurzayeva Nodira Tashmurzaevna “Коммуникативная категория вежливости в японском деловом дискурсе: прогмалингвистический аспект” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2018
55 Xodjayeva Dilafro‘z Izatilloyevna “Tilshunoslik terminlarining leksikografik tahlili (ingliz, rus va o‘zbek tillari izohli lug‘atlari materiallari misolida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
56 Xoliqov Bahodir Aliqulovich “Detektiv romanlarda voqelikning badiiy talqinini tizimli modellashtirish (Mario Pyuzoning “The Godfather” va Tohir Malikning “Shaytanat” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
57 Xoshimova Dildora Madaminovna “Boburnoma” matnidagi tasviriy vositalarning ingliz tiliga tarjimalari tadqiqi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
58 Xoshimxo‘jayeva Mohirux Muzaffarovna “Olamning lisoniy tasvirida fitonimlar (ingliz, rus va o‘zbek tillari misolida” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2018
59 Abdirasheva Aziza Salimovna Zamonaviy turk tilidagi iqtisodiy terminlarning lingvokognitiv tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
60 Abdullayeva Shoira Xomidovna Pedagog Professional Kompetentliligini Shakllantirishning Ijtimoiy-Psixologik Mexanizmlari DSc 19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya 2019
61 Alimova Xolida Zikrillayevna Dariy Tilida So‘z Yasalishining Ichki Lingvistik Usullari DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
62 Aripov Zakir Taxirovich Arab musiqa terminlari tizimining shakllanishi va taraqqiyoti (x–xv asrlar o‘rta osiyo olimlarining musiqashunoslikka oid asarlari asosida) DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
63 Asqarova Shaxnoza Kamolidinovna Ingliz va o‘zbek tillarida takrorning lingvistik xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2019
64 Axmedova Dilfuza Rafukjanovna Fors tili so’z turkumlarining gazyeta matnlaridagi funksional va uslubiy xususiyatlari DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
65 Berdiyev Xayriddin Abdulloyevich Nurota vohasi toponimlarining tarixiy tahlili (xix asrning oxiri va xxi asr boshlari) PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2019
66 Kuchkarov Xayrulla Zikirillayevich Jinoyat prosyessida nazorat tartibida ish yuritishni takomillashtirish PhD 12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika,
tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi
2019
67 Niyazova Nargiza Muxtarovna Xalqaro munosabatlar tizimida gender tenglikni ta’minlash masalasi PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2019
68 Umurzoqov Bahriddin Safarovich Aliy Safiyning ilmiy-adabiy myerosi va uning «Rashahot aynu-l-hayot» asarining qiyosiy-tekstologik tadqiqi PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2019
69 Xamidov Xusrav Sadulloyevich Jaloliddin Rumiyning «Masnaviyi ma’naviy» asaridagi hikoyatlarning gyenyezisi, mazmuni va kompozision qurilishining qiyosiy tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2019
70 Xodjayeva Nilufar Bekmuratovna Premchand asarlari o’zbekcha tarjimalarining leksik-stilistik xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2019
71 Yoziyev G’olibjon Lutfullayevich Kichik biznyes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat innovasion rivojidagi salohiyatini oshirishning asosiy yo’nalishlari (osiyo-tinch okyeani mintaqasi mamlakatlari tajribasi misolida) PhD 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti,
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti.
2019
72 Alimov Zuxriddin Isamutdinovich Arab tilidagi manbalarda Toshkent vohasi tarixiy geografiyasi (ix-xiii asrlar) PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
73 Bakayeva Barno Baxtiyor kizi Xitoy tilida morfemali kontraksiya PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
74 Bo‘ronov Suxrob Mahammadi o‘g‘li Afg’onistonda vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida O’zbekiston ishtirokining geosiyosiy jihatlari PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiѐtining
siѐsiy muammolari
2020
75 Chjan Pen Shanxay Xamkorlik Tashkiloti doirasida Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi strategik hamkorligining zamonaviy yo‘nalishlari PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2020
76 Kabirova Nargiza Kaxramonovna Rahnavard zaryob hikoyalarining poetikasi (obrazlar talqini, badiiy tasvir va uslub masalalari) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
77 Madraimov Askariy Abdumajidovich istoriya epoxi amira tyemura i tyemuridov v nauchnom naslyedii v. v. bartolda i a. z. validova PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
78 Matniyazov Anvar Rustamovich Qadimgi xorazm yozma yodgorliklarining grafik va fonyetik xususiyatlari (x-xv asr manbalari asosida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
79 Mavlyanova Umida Xodjakbarovna Xitoy tilida sonlarning semantikasi: lingvomadaniy tahlili PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
80 Mirzaaliyev Iqboljon Mirzakarimovich Qadimgi turkiy maqollar syemantikasi va stilistikasi («dyevonu lug’ati-t-turk» matyeriali misolida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
81 Nasirova Saodat Abdullayevna Hozirgi xitoy tili ijtimoiy-siyosiy terminologiyasi DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
82 Nazirov Muxtor Maxmudovich Markaziy Osiyo davlatlaridagi siyosiy jarayonlar evolyusiyasining o’ziga xos xususiyatlari PhD 23.00.02 – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar 2020
83 Nikolayeva Kamila Sergeyevna Global ekologik muammolarni xal etishda Xitoy Xalq Respublikasining o‘rni va roli PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2020
84 Nuriddinov Nodir Nurmat o‘g‘li Fors tilida qo‘shma so‘z va so‘z birikmalarining distinktiv belgilari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
85 Nuriddinov Nodir Nurmat o‘g‘li Fors tilida qo’shma so’z va so’z birikmalarining distinktiv byelgilari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
86 Odilov Bobir Axmadjon o‘g‘li XIX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari tadqiqotlarida o’zbek xalqining an’anaviy xo’jaligi masalalari PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
87 Po‘latova Malohat Rixsibaevna Sharq mumtoz adabiyotida “Arba’in” yozish ana’nalari (Jomiy, Navoiy va Fuzuliy asarlari misolida) PhD 10.00.10–Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2020
88 Pulatova Malohat Rixsibayevna Sharq mumtoz adabiyotida «arba’in» yozish an’analari (jomiy, navoiy va fuzuliy asarlari misolida) PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2020
89 Raxmatjonova Kamola Abdumutal kizi Hindiy va o’zbek tillarida son va kelishik grammatik katyegoriyalarining chog’ishtirma-tipologik tadqiqi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2020
90 Sayfullayev Durbek Baxtiyorovich O’zbekiston Respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi DSc 07.00.05 –Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat taixi 2020
91 Sayfullayev Durbek Baxtiyorovich O’zbekiston Respublikasi madaniy diplomatiyasining shakllanishi va rivojlanishi DSc 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi 2020
92 Shamsiyeva Shohista Qudratullayevna Xitoy va o‘zbek tillaridagi maishiy evfemizmlarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2020
93 Sulaymonova Hulkar Mo‘minjonovna Abu Mansur Saolibiyning «Kanzu-l-kuttab» tazkirasi va uning manbashunoslik tadqiqi PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2020
94 Sulaymonova Hulkar Mo’minjonovna Abu Mansur Saolibiyning “Kanzu-l-kuttab” tazkirasi va uning manbashunoslik tadqiqi PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2020
95 Turapova Nargiza Axmedovna Yapon va o’zbek tillari somatik frazeologizmlarining chog’ishtirma tahlili (lingvomadaniy aspyekt) PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2020
96 Xashimova Saboxat Abdullayevna Hozirgi xitoy tilida reduplikatsiya, affiksatsiya va konversiya PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
97 Xashimova Saboxat Abdullayevna Hozirgi xitoy tilida ryeduplikasiya, affiksasiya va konvyersiya DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
98 Xolmo‘minov Ja’far Muhammadiyevich Vahdat ul-vujud falsafasi va uning naqshbandiya ta’limotiga ta’siri (Ibn-al-Arabiy, Muhammad Porso va Abdurahmon Jomiy qarashlari asosida) DSc 09.00.03 – Falsafa tarixi 2020
99 Xudayberganov Ravshan Turabovich Istaxriyning “Kitab masolik al-mamolik” asari (ilmiy-izohli tarjima va tadqiqot) PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy
tadqiqot metodlari
2020
100 Yunusova Gulshoda Dilshadovna Zamonaviy koreys tilida ko’makchi fe’llarning semantik-funksional hususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
101 Yunusova Gulshoda Dilshadovna Zamonaviy koreys tilida ko‘makchi fe’llarning semantik-funksional xususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2020
102 Zikrullayeva Xusniya Baxtiyorovna Ingliz, turk va o’zbyek ilmiy-tyexnikaviy tarjimada lyeksik-syemantik transformasiyalar PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va
tarjimashunoslik
2020
103 Alimov Oqiliddin Isamutdinovich Sharqiy Osiyo mintaqasi energetika xavfsizligini ta’minlashda Yaponiya tashqi siyosiy roli PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2021
104 Djurayeva Feruza Shukurovna Ilk o’rta asrlar arab xitobalari poetikasi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
105 Hasanova Feruza Mirzabekovna Xitoy-Bayxua tilining leksik-semantik va grammatik xususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
106 Haydarov Izzatilla Maxmutaliyevich O‘zbekiston SSR sanoatining Sovet Ittifoqi yagona xalq xo‘jaligi kompleksidagi o‘rni (1945-1991) DSc 07.00.01-O‘zbekiston tarixi 2021
107 Ismatullayeva Nargiza Rasuljanovna Xitoy va o’zbek tillarida lakunalarning voqelanishi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2021
108 Kasimova Zilola G’ulomiddin qizi Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari (Yaponiya va Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida) PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2021
109 Madaliyeva Oysara Rustamovna Navoiy dyevonlari qo’lyozmalarining tarkibiy-qiyosiy tadqiqi (O’zR FA sharqshunoslik instituti fondi qo’lyozmalari asosida) PhD 10.00.10 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2021
110 Mirzayev Murodulla O’zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida libyeralizm g’oyalarining rivojlanish tyendyensiyalari DSc 09.00.06 – G’oyalar tarixi va metodologiyasi 2021
111 Nazirova Shukriya Miadovna Xitoyda ayollar adabiyoti: shakllanish omillari va takomil bosqichlari (xx-xxi asrlar) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
112 Qosimova Gulnoraxon Baxtiyorjon qizi Genroku davri adabiyotida an’ana va novatorlik (ixara saykaku ijodi) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
113 Qosimova Zilola G‘ulomiddin qizi Madaniy diplomatiya asosida davlat ijobiy imijini shakllantirish jarayonlari (Yaponiya va Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi misolida) PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari 2021
114 Saidakbarova Saodat Parxadjanovna Ingliz va o’zbek tillarida gastronomik frazyeologizmlarning lingvomadaniy xususiyatlari PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2021
115 Sharaxmetova Muxlisa Ansaritdinovna “Boburnoma”ning urducha tarjimasida muallif uslubiga xos leksik-semantik xususiyatlarning ask etishi PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2021
116 To‘lagonova Shahnoza Abdumajidovna Qadimgi turkiy bitiglarda kechgan stereotip birliklar: syemantika va stilistika masalalari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
117 Xomidov Xayrullo Xudoyorovich O‘zbek qissa va romanlarining turkcha tarjimalarida milliylik, badiiylik va lisoniy adekvatik masalalari DSc 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma
tilshunoslik va tarjimashunoslik
2021
118 Ziyamuxamedov Jasur Tashpulatovich Pu Sungling nasri poetikasi DSc 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2021
119 Abdullayev Nodir Abdulxayevich Xavfsizlik va barqarorlikka tahdidlar sharoitida Suriyaning siyosiy transformatsiyasi DSc 23.00.02 – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar 2022
120 Abdullayeva Dilafruz Suratillayevna Zamonaviy arab va o‘zbek hiqoyalarida badiiy psixologizm (G‘ada As-samman va Zulfiya Qurolboy qizi hikoyalari misolida) PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
121 Achilova Ozoda Farhodovna Proxibitiv va permissiv aktlarning dialogik nutqda voqelanishi (yapon tili misolida) PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisosligi 2022
122 Akimov Tair Xitoy tilidagi somatik frazeologizmlar: shakllanishi va semantikasi PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
123 Aripov Maxamadjon Pulatbayevich Turk tilidagi tilak, olqish va duolarning lingvomadaniy va lingvopoetik xususiyatlari PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
124 Ashirbayeva Diloram Ravshanovna “Koreys va o‘zbek diskursida murojaat birliklarining qiyosiy tadqiqi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi 2022
125 Baxadirov Jaxangirmirzo Abdumajitovich O‘zbek va ingliz tillaridagi ijtimoiy reklamalarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
126 Chi Dao Jia O‘zbek guruh talabalari tomonidan xitoy tili funksional so‘zlarining o‘rganilishida interferensiyani bartaraf etish metodikasi PhD 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(xitoy tili)
2022
127 Dilrabo Keldiyorovna Baxronova Oʻzbek va ispan tillarida olam manzarasining lingvokognitiv kategoriyalanishi DSc 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
128 Eshmuhamatov Axror Sharipovich Jizzax vohasi aholisining chorvachilik bilan bog‘liq urf-odat va marosimlari PhD 07.00.07-Etnografiya, etnologiya va atropologiya 2022
129 Ikromov Shavkat Iskandarovich Mustaqil O‘zbekistondagi transformatsiya jarayonlarining arab davlatlarida yoritilishi PhD 07.00.08–Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari 2022
130 Imamov Bobir Xujanazarovich “O’zbekiston va Turkiya Respublikalari o’rtasidagi iqtisoiy va madaniy aloqalar” PhD 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi ixtisosligi bо‘yicha 2022
131 Kadirova Go‘zal Shuhrat qizi Misr Arab Respublikasi tashqi siyosatida islom omili PhD 23.00.04 – Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining
siyosiy muammolari
2022
132 Kayumova Mexriniso Miraxmatovna Haldun Taner dramalarining poetikasi (50-60 yillar misolida) PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
133 Maxamadtoirova Adiba Botir qizi “Hozirgi xitoy tilidagi qiyoslash konstruksiyalarida darajalanish” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisoslik shifri bo‘yicha 2022
134 Mirzaxmedova Xulkar Vasilovna Fors Va O’zbek Tillarida Termin Yasash Prinsplari Va Muammolari DSc 10.00.06 –Qiyosiy adabiyotshunoslik, chogʻishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
135 Mustapova Xilolaxon Islomovna Hindiston tashqi siyosatida Markaziy Osiyo vektori PhD 23.00.04 — Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari 2022
136 Muxamedjanova Shahbora Kamolovna “Xitoy tilida harakat yo‘nalishi fe’llarining leksik-semantik va funksional tahlili” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisoslik shifri bo‘yicha 2022
137 Narimanov Qahramon Gulyamjanovich Abu Rayhon Beruniy va Frensis Bekon gnoseologik-axloqiy konsepsiyalarining falsafiy-komparativistik tadqiqi PhD 09.00.03 – Falsafa tarixi 2022
138 Pulatov Sherdor Nematjonovich Mahatma Gandi dunyoqarashining falsafiy-konseptual tahlili PhD 09.00.03 – Falsafa tarixi 2022
139 Ravshanova Maxfurat Murod kizi Yaponiya va O‘zbekiston xalqlari milliy
identikligining falsafiy-komparativ tahlili
PhD 09.00.03 – Falsafa tarixi 2022
140 Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna “Demonologik leksikaning semantik xususiyatlari va pragma-madaniy vazifalari (ingliz, o’zbek va rus adabiyoti asosida)” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi 2022
141 Saidova Nargiza Maxmudovnaning “Saudiya realistik hikoyalarining shakllanishi va rivojlanishi” PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisoslik shifri bo‘yicha 2022
142 Shamsiyev Barnoxon Baxromxodjayevna Tarjima matni madaniyat transferi sifatida (Nasume Sosekining “Qalb” asari asosida) PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
143 Soipov Behzodbek Ikrombekovich “Jamiyat barqarorligini taʼminlashda dunyoviylik va diniylik uyg‘unligi” PhD 23.00.02 – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar ixtisosligi shifri bo‘yicha 2022
144 Sultanova Lola Akmalovna Xitoy tilining tibbiyot terminologiyasi (jarrohlik terminlari misolida) PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2022
145 To‘rayev Laziz Abdivali o‘g‘li Mahmud-Zamaxshariy-ilmiy-merosida-“Rabi’-al-abror”-asari-muhim-manba-sifatida/ PhD 07.00.08 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari 2022
146 Tolibova Sanobar Ruzikulovna “О‘zbekiston va Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari madaniy-gumanitar munosabatlarning asosiy yo‘nalishlari (1991-2019 yy.)” PhD 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi ixtisosligi bo‘yicha 2022
147 Uktamova Xilolaxon Azamat qizi Dariy tili grammatik manbalarida fonetika va morfologiya masalalari PhD 10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiy
oti
2022
148 Umarova Mohira Azim qizi “XX asr o‘zbek nasri namunalarining urdu tilidagi tarjimalarida milliy koloritning ifodalanishi” PhD 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi bo‘yicha 2022
149 Xodjimuratova Dilshoda Sunnatillayevna “Eron tashqi siyosatida “yumshoq kuch” (XX asr oxiri – XXI asr boshi)” mavzusidagi (tarix fanlar bo‘yicha) PhD 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi ixtisosligi bo‘yicha 2022
150 Yeon Sangheumning Oʻzbek tilida modal ma’noli koʻmakchi fe’llar va ularning koreys tilida ifodalanishi PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2022
151 Abdullayeva Shaxnoza Yerkinovna Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining nazariy asoslarini takomillashtirish PhD 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi 2023
152 Ikramova Iroda Rixsivayevna Ibn Rushd “Ikki haqiqat” konsepsiyasining falsafiy tahlili PhD 09.00.03 – Falsafa tarixi 2023
153 Jo Min Yong O‘zbek va koreys tillarida o‘xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi PhD 10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik 2023
154 Jo‘rayeva Madinaxon Abdujalilovna Abdurahmon Jomiy “Al-Favoidu-z-ziyoiyya” asarining lingvistik tadqiqi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
155 Maxmasobirova Nigora Uktam qizi Milliy iqtisodiyotni klaster modellari asosida rivojlantirishning jahon tajribasi (agrosanoat majmui misolida) PhD 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti 2023
156 Maxmudova Diyora Jamol qizi Arab tilida morfologik usulda so‘z yasalishi PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
157 Muratova Nozima Faxritdinovna “Multimedia jurnalistikasi: xalqaro va milliy tajriba” DSc 10.00.09 – Jurnalistika ixtisosligi bo‘yicha 2023
158 Murodova Durdona
Boxodir qizi
Pan Vanso romanlarida millat muammosining badiiy talqini PhD 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti 2023
159 Nizomiddinxo‘jayev Otabek Ruslan o‘g‘li O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda xalqaro tashkilotlarning o‘rni va ahamiyati (BMT misolida) PhD 07.00.05 – Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi 2023
160 Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o‘g‘li Farg‘ona viloyati eksport salohiyatini oshirishning asosiy yo‘llari PhD 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot 2023
161 Raxmonberdiyeva Karima Saydanovna Talabalarga chet tili o‘qitishda mustaqil ta’limni tashkil etish metodikasini takomillashtirish texnologiyalari (nofilologik yo‘nalishlar misolida) PhD 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (ingliz tili) 2023
162 Shazamanov Shoazim Ibragimovich Xitoy Xalq Respublikasidagi zamonaviy ijtimoiy-siyosiy islohotlarning konseptual asoslari DSc 23.00.02 – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar 2023
163 Ubaydullayeva Saodat Fatxullayevna Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik oʻzaro bogʻliqligi tizimi shakllanishining muammo va istiqbollari DSc 23.00.04 — Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari 2023
164 Umurzoqov Bahriddin Safarovich Aliy Safiy Hiraviyning “Rashahot” asari: matn tarixi, tarjimalari, manbashunoslik va germenevtik tadqiqi DSc 10.00.10-Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 2023

 

13.09.2023, 16:16 21728